Rafna Gård  är en ekonomisk förening  som föder upp nötkreatur för produktion av kött.  Verksamheten startade 2008 och 2009 finns det 40 djur inkl. årets kalvar, 14 stycken. Målet är att  successivt utöka antalet till ca 70-80 djur. Verksamheten är i huvudsak lokaliserad till Ramsele i västra Ångermanland.

Vi som startat denna förening är en samling män, 8 stycken, som inte har någon erfarenhet alls av lantbruk med djurhållning. Vi är dock intresserade av att bevara ett öppet och levande landskap och en verksamhet som har en sund ekonomi. I samband med ett kommunalt naturvårdsprojekt så försökte man skapa intresse bland etablerade lantbrukare att ta upp betesdrift där. Detta misslyckades och då bildade vi föreningen Rafna Gård. Vi var redan från början inriktade på att bli medlem i Norrbete. Detta medlemskap kunde dels ge oss ett bättre ekonomiskt utbyte än alternativen samt dessutom tillgång till kunnande och erfarenheter som vi själva saknade.

Uppfödningen som vi bedriver är baserad på ekologiska principer och foder till djuren utgöres uteslutande av gräs, antingen som naturbete eller vallbete under den varma årstiden samt ensilage under vinterperioden. Naturbetesområden har återskapats i Ramsele genom restaurering av mark som tidigare använts som slåttermark eller betesmark. I dagsläget är ca 25 hektar  restaurerade. Ytterligare naturbetesområden är under utveckling. Åkermark arrenderas från olika markägare. För denna mark kommer vi att lägga upp skötselplaner som syftar till god produktion av både foder samt vallbete. Det senare kompletterar de naturbeten som utvecklas.

Djuren är frigående med tillgång till ligghallar under vintertid. Kalvarna följer sina mödrar i minst ett halvår.  Tjurkalvar stutas vid låg ålder. Djurhållningen ger djuren en möjlighet att välja ett för dem naturligt levnadssätt. Besättningen kommer till största delen att utgöras av korsningar med mellan mjölkraser och lätta köttraser. Den senare utgöres av Aberdeen Angus.

Namn Mobilnummer Fast telefon (0623) Styrelsepost E-post
Per-Erik Karlström 070-681 64 14 710 02 Ordförande per-erik.karlstrom@eltelnetworks.com
Åke Wikström 070-694 49 25 104 17 062310417@telia.com
Ulf Sjödin 070-343 76 79 100 08 ulf_sjodin@spray.se
Hasse Karlström 070-271 21 79 106 70 hansbarbrokarlstrom@hotmail.com
Åke Johansson 070-689 79 60 102 59 Kassör ramsele.snickeri@telia.com
Bo Nilsson 070-644 61 29 310 31 Sekreterare bonilssonramsele@hotmail.com
Ulf Sehlén 070-318 48 64 103 21
ulfsehlen@telia.com