Ivår verksamhet skall nedanstående principer och regler tillämpas:

Djurhållning
Djuren ska få leva ett så naturligt liv som möjligt och vänjas vid att bli hanterade. Djuren ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Djurskyddslagens bestämmelser ska följas.

Rena djur
Djuren ska hållas rena. Gödselbemängda djur (gödselpansar) är plågsamt för djuren och inverkar menligt på slakthygienen.

Djurmaterial
Djuren skall vara födda och uppfödda inom producentringens område (Jämtland/Ångermanland). Avelsdjur får dock köpas från hela Sverige.
Under uppbyggnadsskedet tillåts inköp från andra håll. På sikt ska alla djur vara födda på gården.
Djur som köps in, ska i möjligaste mån köpas från gårdar som är EU-ekologiskt godkända beträffande växtodlingen eller brukas på motsvarande sätt.

Nöt
Djuren får tillhöra alla raser, även korsningar, dock ej extremavlade raser. Köttraser ska väljas med hänsyn till naturvårdsnytta och köttkvalitet.
Tjurkalvar skall kastreras före åtta veckors ålder. Eventuell avhorning ska ske inom två månader.

Bete
Bete ska ske minst fyra månader per år och endast på ekologiskt godkänd mark.
Både värdefulla natur- och kulturbetesmarker såsom nipor samt vall på åkermark får nyttjas till bete. Detta för att skapa ett öppet och levande kulturlandskap.

Vinterhållning
Djuren ska i möjligaste mån hållas utomhus på vintern med tillgång till ligghallar och skydd mot väder och vind. Djuren ska ha tillgång till ren och torr ströbädd. Strömedel ska produceras lokalt, så långt möjligt.

Foder
Vinterfoderstaten ska enbart består av grovfoder, hö och ensilage, som producerats på gården eller inom närområdet, på ekologiskt odlad mark. Utsädet ska vara ekologiskt så långt möjligt.
Djuren skall ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet.

Diverse preparat
Mineraler ska ges. Viltsten är att föredra för lösgående djur. Selen ska ges för att förebygga muskeldegeneration.
Antibiotika och andra preparat får endast användas på veterinärs inrådan och enligt de föreskrifter som ges angående mängd och behandlingstid. Karenstiden ska vara den dubbla mot den för preparatet angivna.

Kontrollprogram
Norrbetes nötbesättningar ska vara anslutna till den obligatoriska BVD-kontrollen. Djur som flyttas mellan besättningar ska vara provtagna och BVD-negativa (låg halt anti-kroppar) inom de tre senaste månaderna inan flytt.

Avmaskning
I första hand ska betesdriften skötas på ett sådant sätt att parasitangreppen minimeras.
Förebyggande avmaskning får ej ske. Angripna djur ska behandlas.

Slakt
Slakt och styckning ska ske lokalt om möjligt. Slaktdjuren (nöt) ska vara minst 28 månader. Alla delar i slakt, och distribution ska underställas Norrbetes kontroll och kvalitetskriterier (se nedan).

Produkter
Endast djur som fötts upp av medlemmarna får säljas under varumärket Norrbete.
Konsumenten ska få information om vilket djur som slaktats, kön, ålder, fetthalt, mörningsprocess och vem som fött upp det. Full spårbarhet i alla situationer gäller.

Nöt – kvalitetskriterier
Djuren skall ha växt färdigt vid slakt och vara minst 28 månader.
Endast kvigor, stutar och kor slaktas.
Djuren ska vara uppfödda endast på naturbeten och grovfoder (hö och ensilage).
Efter slakt hängmöras slaktkroppen under noggrann kontroll för att få optimal mörhet.
Styckaren gör en kvalitetsbedömning ur ett konsumentperspektiv varvid fetthalt och fettfördelning är viktiga egenskaper.
Styckningsdetaljerna vakuumpackas och märks med styckdetaljens namn.

Kunder
Våra kunder är våra uppdragsgivare och vi eftersträvar att ha goda relationer till dem. Medlemmarna i producentringen håller sina gårdar öppna för konsumenter som vill besöka oss för att se hur vår djurhållning går till.

Åtgärder vid avvikelse från våra överenskomna principer
Det vilar ett stort ansvar för alla medlemmar att följa vårt gemensamt överenskomna regelverk . Framgången för vår producentförening är ju till syvende och sist beroende på om vi kan leverera friska och välmående djur med yppersta köttkvalitet som våra avnämare efterfrågar och är villiga att betala för

Sanktioner
Handlingar som står i strid mot våra överenskomna principer skall tas upp på våra ordinarie styrelsemöten. Är överträdelsen av mer svårartad karaktär bör ett extra styrelsemöte hållas .  Vid enklare och mer obetänksamt brott mot våra överenskomna principer kan ett en varning utdelas ev. kopplat till att ett bötesbelopp utfärdas. Vid svårare och mer uppsåtlig överträdelse bör uteslutning övervägas. Vid brott som uppenbart skadar producentringens anseende och försämrar förtroendet för våra produkter kan uteslutning jämte ersättningskrav för uppkommen skada vara tillämpbar.